S.No

Name of Officer/ Employee

Designation

IP No.

Mobile No.

Email ID

1.  Sh. Brajendra Kumar Jain Principal Secretary 21426/21427
2227531
2227916 Fax
- pad@rajasthan.gov.in
2.  Sh. Prem Narain Sr. Deputy Secretary 24538
2227610
9829205967

3.

Sh. Rakesh Kumar Sharma

A.S.

25936

9414019397

4.

Sh. Shiv Kumar Saini

S.O. 25930 9828283538

5.

Sh. Balveer Chawla

A.S.O

25930

8829942668

6.

Sh. Mahendra Singh Rajawat

A.S.O

25930

9571710944

7.

Sh. Manish Kumar Gandhi

A.S.O

25930

9116127599

8. Sh. Manoj Kumar Verma A.S.O 25930 9887235454

9.

Sh. Neeraj Khandal

C. G. - I

25930

8955320995

10. Sh. Lakshay Shridhan Sonwal C. G. - II

25930

9413237827
11. Sh. Hari Prakash Kharadi C. G. - II 25930 9983125156
12. Sh. Ram Prasad Sharma C. G. - II 25930 9828610053